Hội thảo “Xây dựng tiêu chí và công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ tư vấn cho DNNVV”

Ngày 29/3/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho DNNVV thông qua mạng lưới tư vấn viên. Theo quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP và Thông tư này, các Bộ ngành có nhiệm vụ xây dựng tiêu chí và công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên trong ngành/lĩnh vực phụ trách.

Nhằm hướng dẫn các Bộ triển khai nhiệm vụ trên đồng thời xác định các lĩnh vực để xây dựng mạng lưới tư vấn viên thuộc Bộ ta quản lý, Cục Phát triển doanh nghiệp đã trao đổi với Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính; một số tổ chức quốc tế (JCA, ILO) và dự kiến phối hợp tổ chức Hội thảo “Xây dựng tiêu chí và công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ tư vấn cho DNNVV”, cụ thể như sau:

Mục tiêu:

– Phổ biến về Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên của Bộ ta và dự thảo Thông tư hướng dẫn về cơ chế tài chính hỗ trợ tư vấn cho DNNVV của Bộ Tài chính;

– Xác định các lĩnh vực tư vấn, tiêu chí và công nhận tư vấn viên do Bộ ta quản lý;

– Triển khai các nhiệm vụ xây dựng mạng lưới tư vấn viên để hỗ trợ tư vấn cho DNNVV trong thời gian tới.

Nội dung:

– Kinh nghiệm triển khai mạng lưới tư vấn viên để hỗ trợ cho DNNVV của JICA, ILO (do chuyên gia JICA, ILO trình bày)

– Trình bày, phổ biến nội dung Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT (lĩnh vực tư vấn, tiêu chí, công nhận tư vấn viên, trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh…).

– Trình bày nội dung dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí NSNN hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên.

Thành phần: đại biểu từ các bộ ngành (các Bộ: Tài chính, KH&CN, NN&PT NT, Thông tin & Truyền thông…), địa phương (Hà nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải phòng, Hà Nam,…), hiệp hội, các chuyên gia tư vấn.

Thời gian & địa điểm: 01 buổi, dự kiến vào Thứ 5, ngày 13/6/2019 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.