Kế hoạch triển khai đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2020

Kế hoạch dự kiến các khóa đào tạo cho DNNVV năm 2020
TT Mã khóa Tên lớp Đối tượng Số học viên Nội dung đào tạo Địa điểm lớp Thời gian
I KS-Địa phương. Số thứ tự Đào tạo khởi sự
1 KS-HN.01 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1:Tổng quan về Doanh nghiệp khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Toàn cảnh về Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam và giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ DNKN ĐMST
Hà Nội Từ ngày 05 Đến ngày  06 tháng 10 năm 2020
2 KS-HN.02 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp ĐMST Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1: Tổng quan về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Hành trình khởi nghiệp
Hà Nội Từ ngày 07 Đến ngày  08 tháng 10 năm 2020
3 KS-HN.03 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1:Tổng quan về Doanh nghiệp khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Toàn cảnh về Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam và giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ DNKN ĐMST
Hà Nội Từ ngày 09 Đến ngày  10 tháng 10 năm 2020
4 KS-HN.04 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp ĐMST Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1: Tổng quan về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Hành trình khởi nghiệp
Hà Nội Từ ngày 12 Đến ngày  13 tháng 10 năm 2020
5 KS-NA.01 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1:Tổng quan về Doanh nghiệp khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Toàn cảnh về Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam và giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ DNKN ĐMST
Nghệ An Từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020
6 KS-NA.02 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp ĐMST Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1: Tổng quan về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Hành trình khởi nghiệp
Nghệ An Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020
7 KS-NA.03 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1:Tổng quan về Doanh nghiệp khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Toàn cảnh về Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam và giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ DNKN ĐMST
Nghệ An Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020
8 KS-NA.04 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp ĐMST Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1: Tổng quan về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Hành trình khởi nghiệp
Nghệ An Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 10 năm 2020
9 KS-VP.01 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1:Tổng quan về Doanh nghiệp khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Toàn cảnh về Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam và giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ DNKN ĐMST
Vĩnh Phúc Từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 10 năm 2020
10 KS-VP.02 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp ĐMST Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1: Tổng quan về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Hành trình khởi nghiệp
Vĩnh Phúc Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 10 năm 2020
11 KS-VP.03 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1:Tổng quan về Doanh nghiệp khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Toàn cảnh về Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam và giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ DNKN ĐMST
Vĩnh Phúc Từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020
12 KS-VP.04 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp ĐMST Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1: Tổng quan về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Hành trình khởi nghiệp
Vĩnh Phúc Từ ngày 01 đến ngày 02 tháng 11 năm 2020
13 KS-NĐ.01 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1:Tổng quan về Doanh nghiệp khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Toàn cảnh về Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam và giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ DNKN ĐMST
Nam Định Từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 11 năm 2020
14 KS-NĐ.02 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp ĐMST Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1: Tổng quan về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Hành trình khởi nghiệp
Nam Định Từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 11 năm 2020
15 KS-NĐ.03 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1:Tổng quan về Doanh nghiệp khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Toàn cảnh về Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam và giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ DNKN ĐMST
Nam Định Từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 11 năm 2020
16 KS-NĐ.04 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp ĐMST Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1: Tổng quan về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Hành trình khởi nghiệp
Nam Định Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 11 năm 2020
17 KS-PT.01 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1:Tổng quan về Doanh nghiệp khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Toàn cảnh về Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam và giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ DNKN ĐMST
Phú Thọ Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 11 năm 2020
18 KS-PT.02 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp ĐMST Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1: Tổng quan về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Hành trình khởi nghiệp
Phú Thọ Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020
19 KS-PT.03 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1:Tổng quan về Doanh nghiệp khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Toàn cảnh về Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam và giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ DNKN ĐMST
Phú Thọ Từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 11 năm 2020
20 KS-PT.04 SME Acceleration -Kiến thức cơ bản về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp ĐMST Người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm 40 Ngày 1: Tổng quan về đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày 2: Hành trình khởi nghiệp
Phú Thọ Từ ngày 16 đến ngày 17 háng 11 năm 2020
II QT-Địa phương.số thứ tự Đào tạo quản trị kinh doanh
1 QT-HN.01 SME Acceleration – Tư duy thiết kế mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo Người lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ 40 Ngày 1: Xác định giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
Ngày 2: Khám phá khách hàng mục tiêu
Ngày 3: Tư duy thiết kế mô hình kinh doanh
Hà Nội Từ ngày 01 Đến ngày  03 tháng 12 năm 2020
2 QT-HN.02 SME Acceleration – Phương pháp phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Người lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ 40 Ngày 1: Chiến lược giá cho doanh nghiệp khởi nghiệp (Startups)
Ngày 2: Phương Xây dựng chỉ tiêu đánh giá hiệu quả làm việc và Kỹ năng thuyết trình
Ngày 3: Phương pháp phát triển Startup
Hà Nội Từ ngày 04 Đến ngày  06 tháng 12 năm 2020
3 QT-HN.03 SME Acceleration – Tư duy thiết kế mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo Người lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ 40 Ngày 1: Xác định giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
Ngày 2: Khám phá khách hàng mục tiêu
Ngày 3: Tư duy thiết kế mô hình kinh doanh
Hà Nội Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 năm 2020
4 QT-HN.04 SME Acceleration – Phương pháp phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Người lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ 40 Ngày 1: Chiến lược giá cho doanh nghiệp khởi nghiệp (Startups)
Ngày 2: Phương Xây dựng chỉ tiêu đánh giá hiệu quả làm việc và Kỹ năng thuyết trình
Ngày 3: Phương pháp phát triển Startup
Hà Nội Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2020
5 QT-HP.01 Train the Trainer Người lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ 40 Hải Phòng 31/10/2020-02/11/2020
6 QT-HP.02 Kỹ năng lập ngân sách hoạt động cho doanh nghiệp Người lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ 40 Hải Phòng 14/11-16/11/2020
IV IH- Địa phương.số thứ tự Đào tạo trực tiếp tại Doanh nghiệp
1 IH-VP.01 5S và an toàn công nghiệp Tổ đội trưởng sản xuất
Trưởng ca sản xuất
Quản lý sản xuất
15 Ngày 1: Tổng quan triết lý 5S
Ngày 2: Lý thuyết và thực hành S1
Ngày 3: Lý thuyết và thực hành S2
Ngày 4: Lý thuyết và thực hành S3
Ngày 5: Lý thuyết và thực hành S4
Ngày 6: Lý thuyết và thực hành S5
Ngày 7: Quản lý môi trường trong doanh nghiệp
Ngày 8: An toàn vệ sinh lao động
Ngày 9: Phòng cháy chữa cháy, đào tạo an toàn lao động
Ngày 10: Đi thực tế
Công ty CP Bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc, khu Đồng Mố, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ ngày 25/09/2020 đến ngày 07/10/2020
2 IH-HP.01 Nâng cao kỹ năng quản lý cho Cán bộ quản lý sản xuất: 15 Hải Phòng 26/09/2020 – 05/10/2020
3 IH-HP.02 Kỹ năng lập kế hoạch & vận hành điều độ SX 15 Hải Phòng 03/10/2020 – 12/10/2020
4 IH-HP.03 Quản lý chất lượng trong SX:  Nhóm chất lượng QCC & 7 QC tools 15 Hải Phòng 10/10/2020 – 19/10/2020