Văn bản pháp luật

Xem toàn bộ danh sách các văn bản pháp lý dành cho DNVVN

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017

Quốc hội Ban Hành

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018

Chương trình, đề án hỗ trợ DNNVV

Danh sách các chương trình hỗ trợ dành cho DNVVN

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV của BỘ KH&ĐT