KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2022

Thực hiện Quyết định số 1020/QĐ-BKHĐT ngày 07/6/2022 về việc giao kế hoạch và nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2022 sử dụng ngân sách nhà nước cho các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trung tâm đã xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ DNNVV 5 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau:

  • Dự kiến đào tạo 05 khóa đào tạo tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến về 5S, Kaizen tại nơi làm việc cho các DNNVV trên địa bàn các tỉnh như Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định.
    Đối tượng tham gia là các cán bộ quản lý, kỹ thuật và người lao động thuộc các DNNVV do nữ làm chủ hoặc nhiều lao động nữ trên địa bàn các Tỉnh Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định.