Nghiên cứu & Ấn phẩm DNNVV

Chỉ số chính sách về DNNVV Asean năm 2018

Chỉ số chính sách DNNVV là bộ công cụ đánh giá, giám sát quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ DNNVV…

Website: SME Policy Index: ASEAN 2018: Boosting Competitiveness and Inclusive Growth

Lĩnh Vực kinh doanh: