🇻🇳KHAI GIẢNG KHÓA TIỀN ĐỀ SHINDANSHI: ĐÀO TẠO CHẨN ĐOÁN VIÊN CHO DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO - ĐỢT 1 (21-22/08/2023)🇯🇵