🇻🇳KHÓA TIỀN ĐỀ SHINDANSHI ĐỢT 2 ( 11-12/09/2023)🇯🇵