🌸KẾT THÚC ĐỢT 1 - KHÓA TIỀN ĐỀ SHINDANSHI: ĐÀO TẠO CHẨN ĐOÁN VIÊN CHO DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN CHẾ TẠO🌸