BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA