Buổi 01 - Khóa học Ứng dụng phương pháp thúc đẩy kinh doanh cụ thể