CÁC CHỈ SỐ QUAN TRỌNG VỀ NỀN TẢNG SỐ TẠI VIỆT NAM DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT