Chương trình nâng cao năng lực và Phát triển Thương hiệu cho DNNVV phía Bắc năm 2021