CHƯƠNG TRÌNH TĂNG TRƯỞNG SỐ - CON ĐƯỜNG VƯỢT BÃO TẠI HẢI PHÒNG