CHUYÊN ĐỀ “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING”: XU HƯỚNG TẤT YẾU TRONG KINH DOANH