Cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu gói thầu thực hiện hoạt động hỗ trợ DNNVV năm 2024 của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc