DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ ĐƯỢC ‘CỞI TRÓI’ VÌ KHÔNG PHẢI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH.