HỘI THẢO “NÔNG NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI 4.0 – HỘI NGHỊ KẾT NỐI IRELAND – VIỆT NAM”