HỘI THẢO “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THUỘC MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DNNVV”