HỌP BÁO THÔNG TIN VỀ HỘI NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2020