[JICA X AED] KHÓA HUẤN LUYỆN CHUYÊN GIA TƯ VẤN VỀ KHỞI NGHIỆP/KINH DOANH MỚI