KHAI TRƯƠNG “CAMPUS K COWORKING SPACE” – NGÀY HỘI GIAO LƯU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT HÀN