KHẢO SÁT NHANH VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 TỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP