KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC TỔ CHỨC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP (BSO) VỀ “ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC, QUY TRÌNH KẾT NỐI KINH DOANH, KỸ NĂNG GIAO TIẾP – ĐÀM PHÁN VÀ THUYẾT TRÌNH” 2020