KHÓA HỌC “QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NỀN TẢNG – CHƯƠNG TRÌNH TOÀN DIỆN DÀNH CHO CEO (BM-CEO FULL)”.