Làm thế nào để tận dụng “thời gian chết” một cách hiệu quả?