MỜI DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA Dự án thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và phát triển ngành công nghiệp