MỜI THAM DỰ KHÓA HỌC “SPEEDREADING – KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU NHANH”