MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỢT HỌC 3 – KHÓA TIỀN ĐỀ SHINDANSHI: ĐÀO TẠO CHẨN ĐOÁN VIÊN CHO DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO