NGÀY 2 - KẾT THÚC ĐỢT 2 KHÓA TIỀN ĐỀ SHINDANSHI: ĐÀO TẠO CHẨN ĐOÁN VIÊN CHO DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO (11-12/09/2023)