NGÀY 2, KẾT THÚC ĐỢT HỌC 4 – KHÓA TIỀN ĐỀ SHINDANSHI: ĐÀO TẠO CHẨN ĐOÁN VIÊN CHO DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO