[RECAP] BUỔI 01 + 02 - KHÓA HỌC THỰC HÀNH: PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH