[RECAP] BUỔI 03 + 04 - BẾ MẠC KHÓA HỌC THỰC HÀNH: PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH