[RECAP] Buổi 03 - Khóa học Ứng dụng phương pháp thúc đẩy kinh doanh cụ thể