TAC phối hợp với JICA triển khai các nội dung của Khóa chuyên tu đào tạo chuyên gia tư vấn khởi nghiệp/ lĩnh vực kinh doanh mới cho các chuyên gia tư vấn Việt Nam năm 2022