THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO DNNVV NĂM 2019