[THÔNG BÁO] THAY ĐỔI HÌNH THỨC ĐÀO TẠO KHÓA HỌC ỨNG DỤNG