THÔNG CÁO BÁO CHÍ MỘT SỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HỘI NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỚI DOANH NGHIỆP NGÀY 9/5/2020