THỦ TƯỚNG GỢI MỞ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC ASEAN-HÀN QUỐC