THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 VỚI TINH THẦN “KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU”