TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN CÁC NGÀY 24 - 25/06