Trung tâm TAC phối hợp với Dự án Phát triển doanh nghiệp bền vững (SCORE) của ILO khai giảng khóa huấn luyện giảng viên ILO