Xu hướng năm 2020 & 2021: Mở rộng vai trò của hoạt động học tập và phát triển